Realizacje

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska

Zakres robót obejmuje swoim zakresem:
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w ulicy Mickiewicza wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych,
– przebudowę wylotu kolektora do rowu melioracyjnego
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Bł. Juty w systemie kanalizacji podwójnej (sanitarnej i deszczowej),
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych do przyległych posesji w ul. Juty, Mickiewicza, Chełmińskiej,
– przebudowę przyłączy wodociągowych,
– przebudowę odcinków sieci wodociągowej, kolidującej z projektowaną kanalizacją                                                                                                                                                                                                   – wykonanie placu manewrowego przy podczyszczalni ścieków deszczowych oraz oświetlenie placu

 

Powrót

Wróć do realizacji

Termin wykonania:

od 05.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Chełmża