Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MELBUD SA 19 września 2020r.

Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art.  15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z § 3 ust. 4 rozporządzenia  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – zawiadamia akcjonariuszy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Melbud S.A., które odbędzie się 19 września 2020 roku o godzinie 900 w Grudziądzu w Hotelu RAD w ?Sali Grudziądzkiej 2 i 3? przy ul. Chełmińskiej 144 86?300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Melbud S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Spółki Melbud S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
– udzielenia członkom Zarządu  Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
 2. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
 3. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą problematyki związanej z powszechnym obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Melbud SA w wykonaniu ustawowego obowiązku dematerializacji akcji.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe MELBUD SA za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. znajduje się do wglądu w Sekretariacie MELBUD SA przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu.

Ze względu na panującą epidemią koronawirusa (COVID-19) prosimy, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o stosowanie środków bezpieczeństwa dot. wymogów, rekomendacji oraz zasad postępowania wydawanych przez organy administracji publicznej, w tym m.in. zachowania bezpiecznej odległości i zakrywanie nosa i ust.

Informacje dla akcjonariuszy firmy MELBUD S.A.